ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง เลื่อนการรับรายงานตัวและเลือกตำแหน่งบรรจุการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง เลื่อนการรับรายงานตัวและเลือกตำแหน่งบรรจุการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบสุดท้าย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบสุดท้าย)
รายชื่อผู้ที่ต้องมาทดสอบจิตวิทยาซ้ำ จำนวน 6 นาย วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. สถานที่: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ แผนกจิตวิทยา ชั้น 15
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้ที่ต้องมาทดสอบจิตวิทยาซ้ำ จำนวน 6 นาย วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. สถานที่: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ แผนกจิตวิทยา ชั้น 15
อนุผนวก 1 บัญชีรายชื่อโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการ ประกอบ ผนวก ค (การตรวจโรคและทดสอบจิตเวช)
คลิกที่เพื่ออ่าน อนุผนวก 1 บัญชีรายชื่อโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการ ประกอบ ผนวก ค (การตรวจโรคและทดสอบจิตเวช)
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบคุณวุฒิ

หากมีปัญหาสงสัยการตรวจสอบคุณวุฒิ สามารถติดต่อได้ที่กองควบคุมคุณวุฒิกรมสารบรรณทหารบก โทร 02-297-8106 , 02-297-8106 และ 02-297-7568

   คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร

1. ผู้สมัครกรุณาอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการรับสมัครให้ชัดเจน
2. เมื่อกรอกใบสมัครและส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาเข้ามาตรวจสอบสถานะใบสมัครของท่าน ได้ที่ปุ่ม "ตรวจสอบสถานะใบสมัคร" เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรูปถ่ายของท่าน หลังจากทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่เกิน 1 วัน ในเวลาราชการ
3. ผู้สมัครจะสามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้ เมื่อ สถานะใบสมัครของผู้สมัคร “ผ่าน” เท่านั้น
4. ผู้สมัครกรุณาเตรียมไฟล์รูปถ่าย ,และสำเนาใบสำคัญทางทหาร เพื่อใช้ในการกรอกใบสมัคร