ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขประจำตัวประชาชนผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขประจำตัวประชาชนผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ(รอบแรก) การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กลุ่มสอบที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กลุ่มสอบที่ 2 วิทยาศาสตร์ ประเภท ก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กลุ่มสอบที่ 3 วิทยาศาสตร์ ประเภท ข
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กลุ่มสอบที่ 4 ศิลปศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กลุ่มสอบที่ 5 นิติศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กลุ่มสอบที่ 6 การเงิน การบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กลุ่มสอบที่ 7 ศาสนศาสตร์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แบบประเมินคัดกรองผู้มีสิทธิ์สอบก่อนเข้าห้องสอบ
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบคุณวุฒิ

หากมีปัญหาสงสัยการตรวจสอบคุณวุฒิ สามารถติดต่อได้ที่กองควบคุมคุณวุฒิกรมสารบรรณทหารบก โทร 02-297-8105 , 02-297-8106 และ 02-297-7568

คำแนะนำเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ

หากมีปัญหาสงสัยเรื่องการรับสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร โทร 02 241 4068-9 ต่อ 89100,89108-9 และ 02 241 0274

   คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร

1. ผู้สมัครกรุณาอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการรับสมัครให้ชัดเจน
2. เมื่อกรอกใบสมัครและส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาเข้ามาตรวจสอบสถานะใบสมัครของท่าน ได้ที่ปุ่ม "ตรวจสอบสถานะใบสมัคร" เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรูปถ่ายของท่าน หลังจากทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่เกิน 2 วัน ในเวลาราชการ
3. ผู้สมัครจะสามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้ เมื่อ สถานะใบสมัครของผู้สมัคร “ผ่าน” เท่านั้น
4. ผู้สมัครกรุณาเตรียมไฟล์รูปถ่าย ,และสำเนาใบสำคัญทางทหาร เพื่อใช้ในการกรอกใบสมัคร