สอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจําปีงบประมาณ 2563


การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรี เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรและการสอบคัดเลือกตาม
โครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตรประเภท นนร. ที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอก ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
ประจำปีการศึกษา 2562


รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562


สอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจําปีงบประมาณ 2562


การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการแก้ปัญหา
การขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตร ประเภท นนร.
ที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอก ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561


การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561


รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
ประจำปีการศึกษา 2561


รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น