สารพันปัญหา


1. คำถาม : ผู้สมัครส่งใบสมัครแล้ว พิมพ์ข้อความผิดพลาด ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : เมื่อผู้สมัครยืนยันการส่งใบสมัครแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้ หากต้องการแก้ไขให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ระบบการรับสมัครกรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อทำการแก้ไขเท่านั้น
2. คำถาม :  เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้น ผู้สมัครจะต้องพิมพ์ใบสมัครที่มีหมายเลขใบสมัครและใบชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย
คำตอบ :  ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 28 มกราคม 2562  ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก กำหนดไว้     หมายเหตุ: ระบบรับสมัครออนไลน์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 00.001 นาฬิกา - 25 มกราคม 2562 เวลา 23.59 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. คำถาม : สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้เมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครที่มีการชำระเงินภายในกำหนดแล้วภายหลังจากการรับสมัครเสร็จสิ้น ระบบจะทำการประมวลผลเพื่อจัดลำดับเลขประจำตัวสอบให้ ผู้สมัครสามารถ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ซึ่งมีการระบุ หมายเลขประจำตัวสอบ สถานที่สอบ ได้ภายหลังปิดระบบการรับสมัคร 2 สัปดาห์
5. คำถาม : หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
คำตอบ :  กองอำนวยการรับสมัคร กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ (ทศท.) 0-2241-4068 - 9 ต่อ 89109 และ 89100  หรือ 0-2241-4037 
6. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ :  ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.  02-257-7159 กด 3     ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.  https://www.facebook.com/thaidotcom  หรือ Line ID : @thaijobjob