สารพันปัญหา


1. คำถาม : ผู้สมัครส่งใบสมัครแล้ว พิมพ์ข้อความผิดพลาด ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : เมื่อผู้สมัครยืนยันการส่งใบสมัครแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้ หากต้องการแก้ไขให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ระบบการรับสมัครกรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อทำการแก้ไขเท่านั้น
2. คำถาม :  เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้น ผู้สมัครจะต้องพิมพ์ใบสมัครที่มีหมายเลขใบสมัครและใบชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย
คำตอบ :  ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 7 ธันวาคม พ.ศ.2560  ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก กำหนดไว้     หมายเหตุ: ระบบรับสมัครออนไลน์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 00.01 นาฬิกา - วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 18.00 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. คำถาม : สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้เมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครที่มีการชำระเงินภายในกำหนดแล้วภายหลังจากการรับสมัครเสร็จสิ้น ระบบจะทำการประมวลผลเพื่อจัดลำดับเลขประจำตัวสอบให้ ผู้สมัครสามารถ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ซึ่งมีการระบุ หมายเลขประจำตัวสอบ สถานที่สอบ ได้ภายหลังปิดระบบการรับสมัคร 2 สัปดาห์
5. คำถาม : หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
คำตอบ :  กองอำนวยการรับสมัคร กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ (ทศท.) 0-2241-4068 - 9 ต่อ 89109 ,0-2243-6124 - 6 ,0-2241-4037 ,0-2241-4046 ,0-2241-1660 ต่อ 1234 และโทรศัพท์ภายในของกองทัพบก หมายเลข 95430 , 95433 , 95446 ,95447 ต่อ1234 หรือที่กองอำนวยการรับสมัคร 0-2241-0274 , 0-2297-6190 และ 96190
6. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ :  ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.  0-2257-7230   ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.  หรือ Line ID : @thaijobjob