ขั้นตอนการรับสมัครผู้สมัครกรุณาเตรียม

1. ไฟล์รูปถ่ายที่ถูกต้องเหมาะสม (หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด แต่งกายชุดนักศึกษา ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร)

2. ไฟล์สำเนาวุฒิการศีกษา

 

คำแนะนำในการสมัครสอบ

1. ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบโปรแกรม Internet Explorer (IE) เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป หรือ Google Chrome ในการสมัครสอบ

2. ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows XP ขึ้นไป

3. รูปที่เตรียมใช้ในการสมัครสอบตามระบบต้อง เป็นรูปที่มีขนาดของไฟล์ไม่เกิน 50 kb

4. ไฟล์สำเนาวุฒิการศีกษา ต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf , .jpg , .jpeg เท่านั้น

5. ในขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์ ผู้สมัครมีระยะเวลาในการกรอกข้อมูลได้ 30 นาทีนับจากเริ่มกรอกข้อมูล หากใช้เวลาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด จะต้องดำเนินการเข้าระบบการสมัครใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก
 


หากพบว่าผู้สมัครไม่ตรงตำแหน่ง ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย
ให้หน่วยต้นสังกัดดำเนินการสอบสวน ลงทัณฑ์ งดบำเหน็จ และรายงานให้กองทัพบกทราบต่อไป